Eko przez świat, eko przez życie
 • angielski
 • polski
Be the change everywhere you go, others will follow
 • angielski
 • polski
826.99/8 items
wielorazowe-platki-kosmetyczne-hydrophilx 1Bawełniane płatki kosmetyczne | Hydrophil | 3 szt 32,00 
Lniany ogranizer na szczoteczki do zębów w paski.x 1Organizer łazienkowy na szczoteczki do zębów 49,00 
Szczoteczka bambusowa z logotypem bloomtag.x 1Biodegradowalna bambusowa szczoteczka do zębów 9,99 
Rulonique-zestaw-bloombandx 1Zestaw podróżny Rulonique | Dla Niej 259,00 
Zestaw kosmetyczny w duchu less waste. Składa się na niego lniana kosmetyczka, woreczek na mydło, ekologiczne mydło w kostce, drewniany pilnik, patyczki higieczne z bambusa, szczoteczka do zębów, denttabsy i maszynka do golenia bambaw.x 1Zestaw podróżny Rulonique | Dla Niego 249,00 
Octowipe bawełniana chusta i kraftowe pudełkox 1Octowipe | chusta do usuwania kamienia z powierzchni pionowych 55,00 
Rulonique lniany organizer kosmetyczny w paski. Zwinięty w rulonik.x 1Rulonique | minimalistyczny organizer kosmetyczny 158,00 
Łąka w puszce nasiona kwiatów polnych dla zapylaczy.x 1Łąka w Puszce | Nasiona kwiatów polnych dla zapylaczy 15,00 

Polityka prywatności i informacja o plikach cookies

Bloomtag - zrównoważone podróże i EKO akcesoria do domu - SKLEP

POLITYKA PRYWATNOŚCI I INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Bloomtag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy Kwiatowej 39/1  w Izabelinie – Dziekanówku wpisaną pod nr KRS: 0000733524 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  XIV Wydział Gospodarczy KRS, nr REGON: 380315829, NIP: 5311701701

(dalej: „Administrator”).

Z Administratorem można kontaktować się pisząc na adres administratora
jak powyżej lub na adres e-mail: info@bloomtag.eu

 

1. Cele przetwarzania danych osobowych:

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i wykonywanie umów sprzedaży, wykonawczych lub o świadczenie usług, i innych umów biznesowych której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, świadczenie usług drogą elektroniczną np. newsletter, realizacja programów lojalnościowych, wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, obsługa różnych zgłoszeń (np. przez internetowy formularz kontaktowy), a także bieżący kontakt z Państwem w powyższym zakresie,
 • prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur,
 • współpracy biznesowej i kontaktów biznesowych,
 • prowadzenia korespondencji z osobami, które zadają pytania,
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora,
 • przekazywania informacji podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy wykonywaniu umów określonych powyżej,
 • partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są także na podstawie Państwa zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.

 

2. Czy podanie danych jest obowiązkowe:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne.

Konieczność podania danych występuje w przypadkach zawierania i wykonywania umów z Administratorem. Ponadto,  w przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. nr NIP, PESEL w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych).

 

3. Podstawy prawne przetwarzania danych:

 • 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku wyrażenia przez osobę, której dane osobowe dotyczą na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań umownych na żądanie osoby, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • 6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (w szczególności: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywania reklamacji, udostepnienia danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Uzasadniony interes Administratora polega na dostarczaniu informacji w ramach oferowanych produktów i usług, w celach: poprawy jakoś oferowanych/sprzedawanych towarów lub usług poprzez zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji; wsparcia usług płatniczych, kredytowych lub ubezpieczenia zakupionego towaru; zarządzania aktywnością na stronach internetowych Administratora, poprzez jej monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami; obsługi komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy; wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom, dochodzeniu lub obrony przez roszczeniami, a także prowadzeniu postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami; ochrony mienia, zdrowia i życia poprzez rejestrowanie obrazu (monitoring) terenu zakładu pracy/restauracji/sklepu stacjonarnego oraz terenu wokół tych obszarów w zależności od profilu prowadzonej działalności przez Administratora; statystycznych; tworzenia analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacji, w tym zapewnienie rozliczalności.

 

4. Zakres przetwarzania danych:

 • dla celów określonych w pkt 5.1 powyższej informacji, zakres przetwarzania danych: stosownie do zgody i celu, dla którego została udzielona zgoda;
 • dla celów określonych w pkt 5.2 i 5.3, zakres przetwarzanych danych to:

imię i nazwisko lub nazwa firmy pod którą jest prowadzona działalność gospodarcza; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego (telefon stacjonarny/komórkowy); adres dostawy albo wykonania umowy lub miejsca zamieszania (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności), data urodzenia, nr PESEL lub NIP.

 • dla celów określonych pkt 5.4 i marketingu zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej.

5. Okres przechowywania danych:

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 5 powyżej celów oraz w zależności od wskazanych w tym punkcie celów.

Przede wszystkim:

 • dane osobowe są przetwarzane przez czas realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.
 • dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą),
 • jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu i marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny (podstawowy termin dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata, a dla umowy sprzedaży 2 lata).

 

6. Odbiorcy danych – kto ma dostęp do Państwa danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej (pkt. 5), dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji celu dla którego zgoda została udzielona lub do wykonania umowy, w tym: zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną, agencjom reklamowym; przewoźnikom/spedytorom, którzy zajmują się dostawą przesyłek pocztowych lub przesyłek kurierskich,
 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze lub audytowe,
 • podmiotom świadczącym usługi informatyczne, techniczne w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania działalnością firmy.
 • podmiotom powiązanym z Administratorem kapitałowo albo personalnie,
 • organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne, na podstawie i w granicach obowiązującego prawa,
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe na potrzeby Administratora,
 • operatorom systemu płatności zapewniającym obsługę płatności,
 • innym podmiotom, jeśli są uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa,

 

7. Przekazywane danych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Obecnie nie planujemy Państwa Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), („EOG”).

W przypadku, gdy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG nastąpi to wyłącznie w celu i zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Aktualna informacja o tym znajdzie się na stronie Administratora w polityce prywatności.

 

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO);
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeśli uznasz że przetwarzanie danych dotyczących Państwa danych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych (np. w celu otrzymywania informacji handlowych a dalsze przetwarzanie danych nie jest potrzebne do wykonania obowiązków wynikających z umowy zawartej z osobą która wyraziła zgodę). Zgodę tę można w każdej chwili wycofać, składając stosowane oświadczenie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

 

9. Pliki cookies 

1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Administrator wykorzystuje te pliki do:

a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronęc) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
– Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
– Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
– Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
– Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Wtyczki Społecznościowe

Informacje wspierające funkcje, zapewniające ważne informacje oraz treść zgodną z indywidualnymi potrzebami użytkownika, pochodzące z serwerów podmiotów prowadzących serwisy:

–      Facebook, który umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski „Lubię to” i „Rekomenduj/Podziel się” powiązane z serwisem Facebook. W tym celu na odpowiednich stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku „Lubię to” lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, a także zamieszczając komentarz użytkownik loguje się do serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności Facebook, dostępne pod adresem: http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

 

W zakresie Polityki Prywatności informujemy nadto, że:

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Na stronie firmy Administratora tj. https://bloomtag.eu/ nie gromadzi się i nie przechowuje, ani nie wykorzystuje danych osobowych internautów odwiedzających witrynę.

 

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.